Veřejné osvětlení má několik funkcí, na které je třeba myslet při jeho řešení. Především slouží pro snadný pohyb v nočních hodinách, vytváří pocit bezpečí a působí preventivně proti kriminalitě. Stejně tak slouží při komerčních i volnočasových aktivitách v obci.

Má také ale svá úskalí a když se neberou v potaz, mají neblahý vliv na jeho funkci. Jedná se hlavně o narušení spánkového režimu, plýtváním světla, které vede ke světelnému znečištění a hlavně čerpá zbytečně prostředky z rozpočtu města.

Veřejného osvětlení řešíme moderně

Máme ucelenou koncepci, která řeší nejen úsporu, ale klade si za úkol i zpříjemnit žití ve městech. Opíráme se o strategické dokumenty a veřejné osvětlení implementujeme systematicky s návaznostmi na širší zapojení osvětlení do života obyvatel.

V oblasti veřejného osvětlení se zabýváme těmito aspekty:

Koncept

Koncepce

Než se postaví první lampa, řešíme věnujeme se strategickému plánu osvětlení tak, aby investice měla dlouhodobý charakter s ohledem na další rozšiřování. Stejně tak jiné řešení bude pro komunikace, architektonické osvětlení, osvětlení sportovišť či rozlehlých průmyslových ploch.

Úspora a investice

Investice

S naším projektovým manažerem naplánujeme vaše investice tak, aby měli dlouhodobý smysl a návratnost byla co nejrychlejší. Výsledný projekt bude optimalizován na Vaší konkrétní situaci: provoz v jednotlivých částech obce (počet zdrojů a zařízení, vhodná optika).

Flexibilita

Flexibilita

S ohledem na Vaše možnosti a potřeby naplánujeme veřejné osvětlení tak, aby v dalších krocích došlo k snadnému napojení na další požadavky, jako je kamerový systém, wifi, informační cedule atp. Více si můžete přečíst o Smart řešení veřejného osvětlení.

Estetika

Estetika

Dbáme na vzhled lamp tak, aby zapadly do lokality. Produktové portfolio vyvíjíme ruku v ruce s reálnými potřebami umístění (parky, historické části, silniční osvětlení apod.) Ideálně spolupracujeme s městským architektem.

Životní prostředí

Sociální sféra a životní prostředí

Splňujeme nejmodernější předpisy a vyhlášky, které berou v potaz světelný smog, rušivě osvětlení a technické požadavky. Díky LED technologii osvětlení lze snadno ovládat teplotu/barevnost světla. Vhodným nastavením barvy světla můžeme docílit kvalitnějšího spánku obyvatel, stejně tak zvýšení bezpečnosti na komunikacích.

Dodržování zákonných a normativních požadavků

Při řešení renovace veřejného osvětlení dodržujeme především zákonné vyhlášky

  • 86/2002 Sb - Zákon o ochraně ovzduší - týká se světelného znečištění
  • 268/2009 Sb. (§10) - Vyhláška o technických požadavcích na stavby - což zahrnuje i veřejné osvětlení
  • 183/2006 Sb. - Stavební zákon
  • 13/1997 Sb. - Zákon a pozemních komunikacích
  • č. 104/1997 Sb - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • ČSN EN 13 201 - Soubor norem Osvětlení pozemních komunikací
  • ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů
  • ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací

Správa, provoz, rozvoj a údržba

Úspora - Stávající stav (bez LED)

Stávající stav
(bez LED)

Úspora - Obnova veřejného osvětlení (LED)

Obnova veřejného osvětlení
LED

Úspora - Chytré veřejně osvětlení

Chytré veřejně osvětlení
LED

Úspora
Správní režie
Obměna zdrojů
Servis údržba
Elektřina

Moderní LED technologie otevírá skvělou budoucnost v mnoha směrech. Především je to úspora za elektrickou energii, ale také úspora za servisní náklady a náklady na výměnu světelných modulů. V České republice se svítí přibližně 4 100 hodin ročně.

Produkty pro veřejné osvětlení

Co dál by vás mohlo zajímat